“Казвам: Тия чувства и способности на човека са необходими, за да влезе човек в невидимия свят. Златото е хубаво, но трябва да се изследва. Златото е един елемент на Слънцето. Човек, който иска да изследва енергията, която е в Слънцето, трябва да изследва, да изучава естеството на златото. Човек, който иска да изучава естеството на Луната, трябва да изучава естеството на среброто. “

Учителя Беинса Дуно

“ние чувстваме, че всичко, което ни доставя стабилност е центрирано в сърдечната област…. всичко това, което ни държи в земно будно съзнание, всичко това, което го държи  нормално – ако мога да използвам този донякъде груб израз – това е златото Aurum, фино разпространено на Земята и не действащо на никой друг орган с такава непосредственост, както то действа на сърцето.

Навън ние виждаме кристал в минерална форма, който формира металическото. Но в себе си ние знаем, че силата, заключена в златото, разпространено във фина дозировка в цялата Вселена, поддържа нашето сърце и с това съхранява нашето съзнание в равновесие, което ние имаме, когато се намираме в обикновения дневен живот.
Може да кажем: златото действа на сърдечния център на човека .   На базата на тази информация, ние сме сега в позиция да започнем нашите изследвания. Ако вземаме метала злато такъв, какъвто го знаем,    концентрирайки се на неговия цвят, твърдост и на всички аспекти на неговия състав и структура, и тогава трансформирайки опита във вътрешна реалност, ние откриваме, че златото има отношение към сърцето.

Златото има хармонизиращо влияние, то разрешава напреженията и конфликтите и човека по такъв начин е възстановен в състояние на вътрешно равновесие.

***

Мистерията на среброто

Съвършено особен род мистерия е скрита зад металността на среброто…
Когато човек повишава своята връзка/сродство (Verwandshaft) към среброто, прави я по-силна… – тогава той се обръща към още по-дълбоко лежаща в него организация…
Посредством това, че той повишава връзката със среброто, човек привежда себе си в непосредствен контакт с това, което импулсира от
предишните земни животи и се прехвърля към него.
По такъв начин може да кажем: Ако човек се концентрира на особените свойства на среброто, – което трябва да трае дълго, докато стане действено, – той привлича към себе си тези сили, които са свързани със следующето: циркулира топлината в кръвообращението. Пред човека се представя тази истина, че това, което се образува в кръвта като топлина, го прави човешко същество, усещащо в себе си известна топлина и посредством това не само материалността на кръвта, но също и духовността на кръвта, спиритуалността на кръвта в себе си. Той има в себе си действено това, което въздейства от предишните инкарнации(прераждания)
В родственост със среброто непосредствено се изразява това, което може да действа на импулсивността на топлината на тялото. Но с това се изразява също и това, което спиритуално ни свързва с предишните земни животи.
…в това, което пулсира като топлина в кръвта, това, което в кръвта прониква собствено като топлина нашия живот и по действителен начин нашата кръв,
– в това действа нещо, което преживяват от предишните животи.
Ние непосредствено апелираме към това, когато апелираме към силите на среброто в тяхното отношение към човека. По такъв начин, мистерията на среброто се намира във връзка с повтарящите се земни животи. Среброто се явява един от потресаващите примери на това, че навсякъде живее спиритуалността(духовността), даже и във физическото. Който е способен да се взре в среброто с вярно око, той знае, че среброто е външния знак на боговете за кръговрата на човешкия живот.
Вследствие на това мистерията на среброто също така е свързана с раждаемостта, с всички тези тайни, които се отнасят към раждаемостта…”

Рудолф Щайнер – GA 243
Съзнание на Посветения
август 1924г.

***

Със среброто също може да се работи по подобен на златото начин – съответно концентрирайки се на неговата същност, металичност, цвят, концентрирайки се само на него така, сякаш самите ние с своя душевен живот съвършено врастваме  в златото/среброто, сякаш ставаме злато/сребро, да преживяваме себе си като злато/сребро.
(тези медитации могат да способстват и развитието на чакри, но първо е хубаво да се работи за развиване на способност за еднонасоченост на съзнанието – за даден период от време да мислим само за едно нещо, изключвайки всички други обекти – това може да е пламъка на свещ, точката между веждите или съсредоточаване върху мантрата “Аум”, произнасяна мислено.)