Когато нашата земя се движи в пространството на тази Вселена, ние се намираме под влиянието на тези същества, с които идваме в съприкосновение. И цялото това грамадно пространство с всичките същества имат един отглас в нашите сърца, умове и души. Някой път ви дойде една мисъл, тежко ви е, но тази мисъл не е ваша; вие сте чувствителни и като такива долавяте тъгата на някое малко същество някъде в Ню Йорк, което в даден момент не е изпълнило своя дълг, не е изпълнило волята Божия, този велик Божи закон. Друг път изпитвате радост. Защо? – Защото другите някъде по света, в някой будистки храм, в Китай, някое малко същество изпълнило своя дълг, както трябва. И така, всеки ден, като се менят мислите ви, аз се радвам, защото виждам, какво става по света и по всичко, което се върши, забелязвам две неща: някъде едни хора изпълняват, а други не изпълняват Божия закон. След това се връщам в живота, гледам там какви неща стават; връщам се към миналото и гледам, кога са замислени тези неща, и днес вече се реализират. Минават хиляди години в минутата и виждам, кога са замислени тези събития и кога са взели това лошо направление. Следя и виждам, че преди 2000 години един български жрец е завъртял крана на живота в крива посока и на него днес се дължат тези последствия. Ето защо, днес всички проповедници, свещеници, управници в България мислят като този жрец и така действуват. Ще кажете: “Кой е този жрец, за да го обесим?” Не, не го търсете да го обесите, но завъртете крана в обратна посока на тази, в която сега действува. Ако вие не сторите това, освен че няма да станете велики, но и ще изгубите много. Затова съм аз в България – да завъртя крана на колелото на живота и след 2000 години ще ме търсите, ще искате да знаете, кой е сторил това нещо. Господ ме е изпратил в България да завъртя колелото на живота в обратна посока и аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на живота. Когато завъртя колелото в обратна посока, българите ще разберат, че може да изпълнят и този малък закон, ще се въдвори между тях отлична, възвишена култура и ще станат един велик народ, който ще принесе своята лепта. Няма да се гордеете. Колелото още не е завъртяно, нужни са много усилия, за да се завърти. Всички вие, ще вземете участие във въртенето на голямото колело, ще хванете по едно от малките колелца и ще въртите, не както сега, отдясно към ляво, а отляво към дясно. Това е Христовото учение: да завъртите колелото на малкия закон. Ще ме запитате: “Какъв спомен ще ви оставя?” – Ще ви завъртя колелото отляво към дясно, тогава всички ангели, всички добри хора ще заработят и вие ще се повдигнете.

Сложете сега в мисълта си: “Можем да изпълним най-малкия Божествен закон.” И след 2000 години ще проверите, вярно ли е това, което ви казвам или не – ще проверите резултатите. След 2000 години, вътрешните условия на живота ще бъдат десет пъти по-добри, отколкото сегашните. То е слизане и качване нагоре в живота. Блажени са тези от вас, които с вяра дочакат това време. Тези 2000 години са два Божествени дни и дни на велико благословение. По напредналите от вас може и след две години да проверят това, а някои даже след десет години. Но, затова се иска чист, възвишен и благороден живот – единственото наследство на човека на земята.

“Малкият закон” , Сила и живот 3,
Беседа от Учителя, държана на 22 юни 1919 година.

Имало дъновисти и петковисти. Нито едните, нито другите ще оправят България. Само любовта може да оправи България. Божественото учение трябва да завладее сърцата на всички българи и те да кажат: Братко, аз искам да ора земята с Божията Любов. Свещеникът да каже: Аз искам да служа с Божията Любов. Всичко, каквото се прави, да става в името на Божията Любов. И военният, като извади ножа си, да каже: И аз искам да служа с Божията Любов – и тогава той няма вече кого да убива. В Божествената Любов всички ще бъдат добри и благородни. Направете опит: Турете едно растение в каквато почва искате. Ако не е под преките слънчеви лъчи, то не може да расте. И на детето можете да му давате най-добрата храна, няма ли я любовта, то ще бъде хилаво. Как лекува този брат, който се явил в Бургаско, при когото се стичали хиляди страдащи? Той ги хващал за ръце, заливал ги с вода и така ги лекувал. Сега питам: Има ли чудеса в света? – Няма чудеса. Е, как се лекува? Един свещеник казал, че болният болни лекува. Ако болният лекува, какво ще стане, когато здравият лекува? Като излизал лечителят от църквата, хората му целували полата. Изобщо хората са склонни към суеверие. Когато един болен се излекува по този начин, всички вярват, а когато говориш за любовта, никой не вярва. Любовта притежава такава сила, която премахва не само нашите физически недъзи, но и умствените, сърдечните и душевните. Направете опит с християнското учение. На този Христос, Когото считат за умрял, нека българите кажат: Господи, ние Те призоваваме, днес ще направим опит с Твоята Любов. Безразлично е кой ще направи опита. А сега седят и пишат какво съм казал аз. По някой път аз плаша владиците, като казвам: Без пари ще служите. Казват: Как е възможно това? Ето как разбирам аз: Ако нямаш любов, ще служиш с пари; щом дойде любовта, без пари ще служиш. Ако те любя, има ли по-голяма гаранция от любовта? Щом Господ те обича, ти ще Му служиш с любов и радост и ще кажеш: Господи, както искаш, да бъде волята ти!

“След три дни”, неделна беседа от Учителя, държана на 24 юни 1923 г.

Като знае своя Божествен произход, човек трябва да се стреми да разработи своята глава, да я закръгли, да ў даде хубава форма. Главата на човека не трябва да бъде плоска като покрив, но добре закръглена, като кубе на храм. Бъдещите здания, бъдещите храмове ще се строят по нов начин. Прозорците ще бъдат така направени, че светлината няма да пада под прави линии, да образува ъгли на падането и ъгли на отражението, но ще пада по криви линии. Бъдещите храмове, дето хората ще се молят, ще са откритото небе: вечер – когато луната и звездите светят, а сутрин – когато слънцето изгрява. В този храм ще има безброй картини, които ще се отнасят към по-широк, по-възвишен свят от физическия. В този храм всеки ще се интересува от великите картини, които ще се разкриват пред неговия поглед.

Когато се говори за идеален живот, ние разбираме човешката глава. Това се отнася за бъдещия живот. Сегашният живот пък определя миналия. По него съдим за хората на миналото. За миналия живот ние не сме отговорни, но ще носим отговорност за бъдещото поколение. Чрез настоящия живот ние коригираме грешките на миналия и създаваме добри условия за бъдещия. Ако мисълта ни е права, тя може да обгърне целия свят. Който е могъл да коригира правилно една своя мисъл, той е записан на небето. Тук никой може да не знае какво е направил, но в невидимия свят е хроникирано. Там всичко се пише. Като отворите книгите на невидимия свят, ще прочетете, че еди-кой си българин, с такъв и такъв ум, е проектирал правилно една своя мисъл в пространството, с което е принесъл голяма услуга на човечеството. Дали този българин е министър, владика, учител или някой прост човек – безразлично. Името му ще бъде написано в небето. Следователно всяка хубава мисъл, която проектирате в пространството, ще ви обгръща, ще носи вашето щастие. Това подразбира да има човек благоволението на Сатурна, на един от най-недоволните и критични богове. Той гледа на човечеството с голямо недоверие, с подозрение и седи пред тях с голям боздуган или с голямо копие и ги следи. Като види, че някой греши, той го мушне с копието си или го удари с боздугана си и му казва: Да мислиш там! Друг иска да покаже силата си, разпери ножа, но Сатурн веднага го мушне с копието си: Какво си се разперил там? Скрий ножа в ножницата си и повече мисли! Като види някоя красива жена, добре разположена, и нея мушне. Той не обича красивите жени. Единствено към Венера показва слабост. Като види, че Марс се влюби в нея, той казва: Какво да правиш? Тук е малко снизходителен, поусмихне се едва забелязано, но след това пак хване копието си и се понамръщи малко. Като види, че малко се е понамазала, той я мушне с копието си и казва: Какво си се намазала? Знаеш ли, че ще пратя при тебе майка ти и баща ти да видят какво правиш? Обаче същият този бог, достатъчно е да види, че някой човек е проектирал една добра мисъл в пространството, и той написва една линийка на ръката му. Тази мисъл създава линията на щастието, или сатурновата линия. Който има тази линия на ръката си, той някога е проектирал една добра мисъл в пространството. Нека се радва на тази линия! Който няма тази линия, да гледа сега да я направи.

“Славата человеческа”, неделна беседа от Учителя, държана на 1 април, 1928 г.

Българинът е енергичен, малко марсианец, но щом дойде Сатурн, всичките му работи се развалят. От астрологическо гледище е интересно да се знае кога ще дойде времето, когато България ще се управлява от друга планета освен Сатурн. Днес всички се запитват кога Сатурн е взел надмощие над българите; кога са изпаднали българите под влиянието на Сатурн – това е метафизичен въпрос, върху който няма да се спирам. Едно нещо, което може да повдигне българите, е да дойдат под влиянието на Венера; Сатурн има особена слабост към Венера – щом я види, сърцето му веднага започва да тупти и той се съживява. Сатурн, Венера, както и останалите планети, съществуват като реалности и оказват въздействие както върху отделния човек, така и върху отделните народи.

Не само планетите влияят върху човека, в Невидимия свят съществуват цели йерархии от Напреднали, Разумни същества, Ангели, които влияят, помагат на цялото човечество – тези Същества са отражение на Любовта. Аз разглеждам Венера като Напреднало същество, като отражение на Любовта, от чието влияние българите са лишени и сега трябва да направят връзка с този принцип. Не само българите, но всички хора още след грехопадението са изгубили връзката си с Любовта, с този Велик принцип, и днес трябва да я възстановят.

“ФОРМИ НА СЪЗНАНИЕТО”, ООК, 4 януари 1928 г., София

За тези, които милеят за България и Българския народ: http://otizvora.bg/божествено-управление/